Regulamin Programu wymiany punktów

Niniejszy regulamin określa zasady wymiany punktów zdobytych w Programie wymiany punktów, marki IDHosting, której właścicielem jest firma IntegraDesign Mariusz Barczyk, Al. Niepodległości 48/40, 42-216 Częstochowa, NIP: 9491912205, REGON: 240533147.

Rozdział I - definicje zawarte w regulaminie

Program wymiany punktów - program lojalnościowy obejmujący udostępnienie możliwości zdobycia jego uczestnikom premii w postaci punktów.

Usługobiorca - podmiot korzystający z usługi w okresie abonamentowym lub testowym, podmiot który zawiera albo zawarł umowę o świadczenie usług lub też podmiot, na rzecz którego została zawarta taka umowa. Usługobiorcą może być firma lub osoba fizyczna.

Usługodawca - firma IntegraDesign Mariusz Barczyk, Al. Niepodległości 48/40, 42-216 Częstochowa, NIP: 9491912205, REGON: 240533147.

Usługa - usługa świadczona na rzecz Usługobiorcy przez Usługodawce o parametrach określonych w specyfikacji usługi.

Informacja handlowa - informacja zdefiniowana w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Dane kontaktowe - dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację Usługobiorcy, możliwość wystawienia faktury VAT oraz kontakt z Usługobiorcą: imię i nazwisko, adres zamieszkania i/lub korespondencyjny, numer PESEL, numer telefonu, adres e-mail. Dla firm dodatkowo jest to: NIP, REGON, KRS w przypadku spółki, nazwa firmy, adres siedziby i/lub korespondencyjny.

Kod rabatowy - kod w postaci ciągu znaków uprawniający do Usługobiorcę do uzyskania rabatu na zakup Usług świadczonych przez Usługodawcę.

Rozdział II - Zakres i warunki promocji

 1. Organizatorem Programu wymiany punktów jest Usługodawca.
 2. Program polega na wymianie punktów na Kod rabatowy obniżający cenę Usługi świadczonej przez Usługodawcę.
 3. Usługi wyłączone z rabatowania to domeny, certyfikaty SSL oraz licencje na panele administracyjne.
 4. Punkty uzyskiwane są poprzez rejestrację konta abonenckiego, opłacenie Usługi przy jej rejestracji lub odnowieniu za pomocą metody szybkich płatności.
 5. Usługodawca nie zezwala na przekazywanie punktów pomiędzy uczestnikami programu wymiany punktów.
 6. Ilość przyznanych punktów za określoną akcję ustala Usługodawca.
 7. Wysokość przyznanego rabatu uzależniona jest od ilości zgromadzonych punktów.
 8. Minimalna wysokość rabatu wynosi 5% ceny Usługi, maksymalna 50% ceny Usługi.

Rozdział III - postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminów dodatkowych. O wprowadzonych zmianach Usługobiorca zostanie poinformowany drogą elektroniczną na 14 dni przed wprowadzeniem zmian w życie. Jeśli w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji Usługobiorca nie zgłosi zastrzeżeń, jest to jednoznaczne z zaakceptowaniem zmian. Niezaakceptowanie zmian jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy z terminem wypowiedzenia 7 dni.
 2. Wszelkie spory, wynikłe pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą, których nie uda się załatwić polubownie, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych regulaminami zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Aktualny Regulamin oraz Regulaminy dodatkowe dostępne są na stronie idhosting.pl.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 listopada 2014 roku i obowiązuje do odwołania.

Ta strona korzysta z plików cookie

Wybierając "Akceptuj wszystkie pliki cookie", wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, które pomagają nam zapewnić lepszą obsługę i analizować korzystanie ze strony internetowej. Klikając „Dostosuj swoje preferencje”, możesz wybrać, które pliki cookie będą dozwolone. Tylko niezbędne pliki cookie są wymagane do prawidłowego funkcjonowania naszej witryny internetowej i nie można ich odmówić.

Ustawienia plików cookie

Nasza witryna przechowuje cztery rodzaje plików cookie. W każdej chwili możesz wybrać, które pliki cookie akceptujesz, a które odrzucasz. Więcej informacji na temat tego, czym są pliki cookie i jakie rodzaje plików cookie przechowujemy, można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Są konieczne ze względów technicznych. Bez nich ta strona internetowa może nie działać poprawnie.

Są niezbędne dla określonej funkcjonalności witryny. Bez nich niektóre funkcje mogą zostać wyłączone.

Pozwól nam analizować sposób korzystania ze strony internetowej i ulepszać doświadczenia osób odwiedzających.

Pozwól nam spersonalizować Twoje doświadczenia i przesyłać Ci odpowiednie treści i oferty na tej stronie i na innych stronach internetowych.